PRIVACYVERKLARING VAN JACHTHONDENTRAINING STICHTING 'T STICHT

 

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting ‘t Sticht (hierna “Jachthondentraining ‘t Sticht”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

 

Indien u inschrijft voor een door Jachthondentraining ‘t Sticht  georganiseerd evenement, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ‘t Sticht  verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

Jachthondentraining 't Sticht, gevestigd aan Vinkenweg 18 3762 TE Soest, KvK 73356271, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.jachthondentrainingtsticht.nl
Vinkenweg 18 3762 TE Soest, +31 (0)6 53 44 90 27

 

Marjo Hagoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Jachthondentraining ’t Sticht.
Zij is te bereiken via jachthondentrainingsgroeptsticht@outlook.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Jachthondentraining 't Sticht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via de Facebookpagina, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Uitslagen van jou en je hond(en) op de onderlinge wedstrijd en door jachthondentraining 't Sticht georganiseerde officiële Orwejaproeven (SJP, MAP en PJP)
 • Foto’s van jou en/of je hond(en) tijdens de deelname aan Jachthondentraining 't Sticht georganiseerde evenementen en activiteiten zoals bijvoorbeeld trainingen, onderlinge wedstrijd en door jachthondentraining 't Sticht georganiseerde officiële Orwejaproeven (SJP, MAP en PJP) 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jachthondentraining 't Sticht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw deelname en informatie aan door Jachthondentraining 't Sticht georganiseerde activiteiten en andere interessante informatie gerelateerd aan het doel van de Stichting, communicatie in de groepsactiviteiten/trainingen en de eventuele afzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jouw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via een mail naar de websitebeheerder (info@jachthondentrainingtsticht), met als kenmerk “afmelding mailingen”
 • Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het inschrijfgeld voor onder andere onderlinge wedstrijd, jaarlijkse barbecue, jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, lezingen, workshops bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 • Je  naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar je ervaringen met ‘t Sticht  en u te informeren over de ontwikkelingen van ‘t Sticht 
 • Foto's en uitslagen van jou en je hond(en) ter publicatie op onze website of Facebookpagina

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jachthondentraining 't Sticht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je  naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar je ervaringen met ‘t Sticht  en u te informeren over de ontwikkelingen van ‘t Sticht

Delen van persoonsgegevens met derden

Jachthondentraining 't Sticht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien gewenst verstrekt Jachthondentraining ’t Sticht je NAW gegevens voor analyse of informatie over jachthondenactiviteiten  aan de koepelorganisatie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging die Jachthondentraining ’t Sticht heeft erkend als opleiding jachthonden

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jachthondentraining 't Sticht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jachthondentraining 't Sticht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jachthondentrainingtsticht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jachthondentraining 't Sticht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonlijke gegevens beveiligen

Jachthondentraining 't Sticht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jachthondentrainingsgroeptsticht@outlook.com

 

  Wijzigingen

  Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 1 januari 2019 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.jachthondentrainingtsticht.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.