Algemene voorwaarden Jachthondentraining 't Sticht

versie 2019

 

Algemeen

 1. Alle tussen de jachthondentrainingsgroep ‘t Sticht en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico.
 3. Cursisten dienen in het bezit te zijn van lijn, jachtfluit en tenminste 3 dummies, en ten tijde van de training poepzakjes.

 

Cursus

 1. Het cursusgeld dient voorafgaande aan de start van de cursus te zijn voldaan op Bankrekening: IBAN NL34 INGB 008 7767 44 t.n.v. ‘t Sticht v.v. naam en naam hond
 2. Indien door langdurige ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato terugbetaald worden vanaf het moment van overlegging na aftrek van vaste lasten en administratiekosten ten bedrage van € 15,-.
 3. Indien door langdurige ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist terug betaald.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

 

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de cursus aanwezig te zijn. Bij verhindering dit zo vroeg mogelijk melden bij de trainer.
 2. U dient zelf te informeren waar getraind wordt als u de voorgaande trainingavond niet aanwezig bent geweest.
 3. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip inentingen ontvangen.
 4. De cursist/voorjager neemt deel aan de cursusavond met 1 hond, dit om andere cursisten geen hinder van niet-deelnemende honden te laten hebben.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij de hond op de les laat verschijnen. Het is wenselijk dat de cursist wel op de training komt.
 6. De cursus heet niet voor niets "zelfafrichting jachthonden". De op de trainingsavond opgeven ‘thuis’ opdrachten dienen regelmatig geoefend te worden, daar men anders de welwillende cursist bewust ophoudt.
 7. Het is een jachthonden training en er wordt dus geschoten (alarmpistool) en gewerkt met dood wild.